รับสมัคร: อาสาทาสีเส้นจราจร

เครือข่ายพุทธิกา 3 ธันวาคม 2020

โครงการฉลาดทำบุญวิถีสร้างสุข

มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา ร่วมกับ สถาบันประสาทวิทยา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เปิดรับสมัคร : อาสาทาสีเส้นจราจรบริเวณถนนและทางเดินเท้าสถาบันประสาทวิทยา


ความเป็นมาของกิจกรรม

สถาบันประสาทวิทยาเป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ ในสังกัด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธาณสุข มีหน้าที่หลักในด้านการศึกษา วิจัย และรักษาผู้ป่วยโรคระบบประสาท และสมอง โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท สามารถให้บริการผู้ป่วยนอก เฉลี่ยปีละ 180,000 ราย และผู้ป่วยใน เฉลี่ยปีละ 4,000 ราย มีเตียงที่สามารถรับผู้ป่วยได้ 300 เตียง ในแต่ละวันจะมีผู้ป่วยและญาติเดินทางมารับการรักษาเป็นจำนวนมาก ในขณะที่บุคลากรและสถานที่มีจำกัด

ด้วยเหตุนี้การอุทิศตนของท่านด้วยการมาเป็นอาสาสมัครจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกเร้าพลังแห่งความดีผ่านกระบวนการจิตอาสา เพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างการเรียนรู้เรื่องการทำบุญรูปแบบใหม่ๆ ในสังคมไทย อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการให้และแบ่งปันอย่างกว้างขวางในอนาคต

รายละเอียดพื้นที่

รายละเอียดของงาน

1. เช็ดทำความสะอาด ด้วยผ้า แปรงขัดพื้น แปะเทปกาวเพื่อกันสีเลอะส่วนที่ไม่ต้องการ ทาสีรองพื้น 1 เที่ยว ทิ้งไว้จนแห้ง ทาสีจริง จำนวน 1 เที่ยว

2. เก็บอุปกรณ์ ทำความสะอาดพื้นที่ ทำความสะอาดอุปกรณ์เพื่อเก็บไว้ใช้งานในโอกาสต่อไป

จำนวนอาสาที่เปิดรับ

150 คน

วัน-เวลาทำกิจกรรม

วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น.

สถานที่จัดกิจกรรม

สถาบันประสาทวิทยา

เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ – 16 ธันวาคม 2563

อุปกรณ์ที่อาสาต้องเตรียมมา

• กระบอกน้ำ / แก้วน้ำ ส่วนตัว
• ภาชนะสำหรับรับประทานอาหารกลางวันส่วนตัว (จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มไว้ให้)
• แปรงทาสี หรือ ลูกกลิ้งทาสี ขนาด 3-4 นิ้ว คนละ 1 อัน

การแต่งกาย 

• แต่งกายสุภาพ เสื้อ-กางเกงที่พร้อมจะเปื้อนสี (พื้นที่ทำงานเป็นกลางแจ้งมีแสงแดดอาสาพิจารณาจัดเตรียมเสื้อผ้าตามความเหมาะสม)
• ลุกนั่งสะดวก

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

แจ้งชื่อ-นามสกุล, อายุ, อาชีพ, ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล

ส่งมาที่ อีเมล  boonvolunteer@gmail.com

ติดต่อสอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่

พรทิพย์ ฝนหว่านไฟ (มิก) โทรศัพท์ 02-882-4387 ต่อ 11 หรือ 085-917-7212


กำหนดการงาน “ทาสีเส้นจราจรบริเวณถนนและทางเดินเท้าสถาบันประสาทวิทยา”

วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ สถาบันประสาทวิทยา

08.00 – 08.30 น.
• ลงทะเบียนที่ห้องประชุมจันทร์ปรุง อาคารวิจัยประสาท 9  สถาบันประสาทวิทยา

08.30 – 09.00 น.
• ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าวต้อนรับอาสาสมัคร
• ชี้แจงความเป็นมาของกิจกรรม
• แนะนำภารกิจงานอาสาแต่ละส่วนงาน

09.00 – 12.00 น.
• อาสาสมัครปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

12.00 – 13.00 น.
• รับประทานอาหารร่วมกัน (สถาบันประสาทวิทยาจัดเตรียมไว้ให้)

13.00 – 15.00 น.
•อาสาสมัครปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย (ต่อ)
• อาสาเคลียร์พื้นที่ ทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บให้เรียบร้อย

15.00 – 16.00 น.
• แบ่งปันประสบการณ์การทำงานจิตอาสา และสรุปบทเรียนร่วมกัน
• ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าวขอบคุณอาสาสมัคร
• อาสาสมัครเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


จัดโดย

• โครงการฉลาดทำบุญวิถีสร้างสุข
• มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา
• สถาบันประสาทวิทยา
• สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

หมายเหตุ

อาสาที่ต้องการชั่วโมงจิตอาสา
• ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดวัน 08.00 – 16.00 น. (8 ชั่วโมง)
• อาสาสมัครเตรียมเอกสารสำหรับรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมมาเอง ทั้งนี้ทางผู้จัดจะเซ็นรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเมื่องานเสร็จแล้วเท่านั้น