อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล (รพ.จุฬาภรณ์) รุ่นที่ 1

เครือข่ายพุทธิกา 4 กรกฎาคม 2022

โครงการวิถีฉลาดทำบุญภูมิคุ้มกันสังคม

เครือข่ายพุทธิกา ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เปิดรับสมัคร อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล

 

ความเป็นมาของกิจกรรม

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลรักษาโรคที่มีความซับซ้อนหลากหลาย มีเครื่องมือและเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย มีการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนหลายหมื่นรายต่อปี ผู้ที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลนั้นมีความหลากหลาย แตกต่างความต้องการออกไปตามสภาวะการเจ็บป่วยผู้รับบริการต่างต้องการความช่วยเหลือดูแลที่เหมาะสม การอำนวยความสะดวก การให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน การต้อนรับที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสที่การดูแลเอาใจใส่ดี การให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน

ด้วยเหตุนี้การมาเป็นอาสาสมัครจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกเร้าพลังแห่งความดีผ่านกระบวนการจิตอาสา เพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างการเรียนรู้เรื่องการทำบุญรูปแบบใหม่ๆ ในสังคมไทย อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการให้และแบ่งปันอย่างกว้างขวางในอนาคต

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

เขียนจดหมายแนะนำตัวตามรายละเอียดข้างล่าง ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 โดยจะรับตามลำดับคิวการส่งจดหมายแนะนำตัว ทั้งนี้กรุณาอ่านเงื่อนไขในการเข้าร่วมก่อนการตัดสินใจ

 

พื้นที่ปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่  (ติดโรงแรมมิราเคิล )

 

จำนวนอาสาสมัคร

16 คน

 

บทบาทหน้าที่อาสาสมัคร

ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการ ตามจุดที่ได้รับมอบหมายจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

วัน–เวลา ปฏิบัติงาน

 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2565

 

อบรมและปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565  เวลา 13.00 – 15.00 น.

หมายเหตุ: อาสาสมัครจะต้องผ่านการอบรมและปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน

 

สนใจสมัครด้วยการเขียนจดหมายแนะนำตนเอง (ความยาวประมาณ 1 หน้า A4)

โดยมีหัวข้อ ดังนี้

 

ช่องทางการส่งใบสมัคร

อีเมล  : volunteercenter.th@gmail.com

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ทุกวัน (เวลา 08.00 – 17.00 น.)