อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล (รพ.ราชวิถี) รุ่นที่ 1

เครือข่ายพุทธิกา 4 กรกฎาคม 2022

โครงการวิถีฉลาดทำบุญภูมิคุ้มกันสังคม

เครือข่ายพุทธิกา ร่วมกับ โรงพยาบาลราชวิถี และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เปิดรับสมัคร อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล

 

ความเป็นมาของกิจกรรม

โรงพยาบาลราชวิถี เป็นโรงพยาบาลรัฐบาล เป็นโรงพยาบาลศูนย์วิชาการที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้บริการดูแลรักษา สร้างเสริมสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับตติยภูมิและสูงกว่า ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการดูแล และมีระบบส่งต่อที่มีคุณภาพ มีผู้ป่วยปีละประมาณ 1 ล้านคน เฉพาะผู้ป่วยนอก หรือ OPD วันละมากกว่า 3,500 คน ในขณะที่บุคลากรทางการแพทย์มีจำนวนไม่เพียงพอต่อสัดส่วนผู้มารับบริการ และผู้ที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลนั้นมีความหลากหลาย แตกต่างความต้องการออกไปตามสภาวะการเจ็บป่วย ผู้รับบริการต่างต้องการความช่วยเหลือดูแลที่เหมาะสม การอำนวยความสะดวก การให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน การต้อนรับที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสที่การดูแลเอาใจใส่ดี การให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน

ด้วยเหตุนี้การมาเป็นอาสาสมัครจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกเร้าพลังแห่งความดีผ่านกระบวนการจิตอาสา เพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างการเรียนรู้เรื่องการทำบุญรูปแบบใหม่ๆ ในสังคมไทย อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการให้และแบ่งปันอย่างกว้างขวางในอนาคต

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

เขียนจดหมายแนะนำตัวตามรายละเอียดข้างล่าง ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 โดยจะรับตามลำดับคิวการส่งจดหมายแนะนำตัว ทั้งนี้กรุณาอ่านเงื่อนไขในการเข้าร่วมก่อนการตัดสินใจ

 

พื้นที่ปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลราชวิถี

 

จำนวนอาสาสมัคร

20 คน

 

บทบาทหน้าที่อาสาสมัคร

ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการ ตามจุดที่ได้รับมอบหมายจากโรงพยาบาลราชวิถี

 

วัน-เวลาปฏิบัติงาน

 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2565

 

อบรมและปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน

วันเสาร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น.

หมายเหตุ : อาสาสมัครจะต้องผ่านการอบรมและปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน

 

สนใจสมัครด้วยการเขียนจดหมายแนะนำตนเอง (ความยาวประมาณ 1 หน้า A4)

โดยมีหัวข้อ ดังนี้

 

ช่องทางการส่งใบสมัคร

อีเมล : volunteercenter.th@gmail.com

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ทุกวัน (08.00 – 17.00 น.)