เปิดรับสมัคร : อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล รุ่นที่ 24

เครือข่ายพุทธิกา 7 มกราคม 2022

โครงการฉลาดทำบุญภูมิคุ้มกันสังคม

มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา ร่วมกับ สถาบันประสาทวิทยา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เปิดรับสมัคร : อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล รุ่นที่ 24

สถาบันประสาทวิทยาเป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ ในสังกัด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธาณสุข มีหน้าที่หลักในด้านการศึกษา วิจัย และรักษาผู้ป่วยโรคระบบประสาท และสมอง โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท สามารถให้บริการผู้ป่วยนอก เฉลี่ยปีละ 180,000 ราย และผู้ป่วยใน เฉลี่ยปีละ 4,000 ราย มีเตียงที่สามารถรับผู้ป่วยได้ 300 เตียง ในแต่ละวันจะมีผู้ป่วยและญาติเดินทางมารับการรักษาเป็นจำนวนมาก ในขณะที่บุคลากรและสถานที่มีจำกัด

ด้วยเหตุนี้การอุทิศตนของท่านด้วยการมาเป็นอาสาสมัครจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกเร้าพลังแห่งความดีผ่านกระบวนการจิตอาสา เพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างการเรียนรู้เรื่องการทำบุญรูปแบบใหม่ๆ ในสังคมไทย อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการให้และแบ่งปันอย่างกว้างขวางในอนาคต

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

เขียนจดหมายแนะนำตัวตามรายละเอียดข้างล่าง ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 โดยจะรับตามสำดับคิวการส่งจดหมายแนะนำตัว ทั้งนี้กรุณาอ่านเงื่อนไขในการเข้าร่วมก่อนการตัดสินใจ

 

พื้นที่ปฏิบัติงาน

สถาบันประสาทวิทยา

 

พื้นที่ปฏิบัติงานจำนวนอาสาที่รับ

50 คน

 

บทบาทหน้าที่อาสา

ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารับบริการจากสถาบันประสาท ตามจุดต่างๆ ดังนี้

 

1. จุดตรวจวัดอุณหภูมิ   

 

2. งานประชาสัมพันธ์และคัดกรองผู้ป่วย

 

3. งานเวชระเบียน

 

4. จุดกดใบนำทาง

 

5. งานตรวจสอบสิทธิ      

 

6. งานชั่งน้ำหนัก วัดความดัน

 

7. งานเอกซเรย์และห้องตรวจพิเศษ

 

8. งานการเงิน

 

9. งานห้องยา

ยาผู้ป่วยนอก

ยาผู้ป่วยใน

 

10. งานโลหิตวิทยา (เจาะเลือด)

 

11. งานจักษุ

 

อบรมและปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น.

 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2565 (รวม 1 เดือน)

 

วัน-เวลาทำกิจกรรม 

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.00 – 12.30 น. (เลือกวันใดวันหนึ่ง หรือวันตามสะดวก)

 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

จัดทุกวันหลังจบการปฏิบัติงานจิตอาสา เวลา 11.30 – 12.30 น.

***อาสาสมัครจะต้องผ่านการปฐมนิเทศและอบรมก่อนการปฏิบัติงาน***

 

-ใบสมัคร –

สนใจสมัคร เขียนจดหมายแนะนำตนเองประมาณ 1 หน้า A4

โดยมีหัวข้อ ดังนี้

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร สถาบันประสาทวิทยา

ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น.

 

จัดโดย