index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  ความตายในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ   ความตายในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ

    เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย ได้จัดเสวนาเรื่อง "ความตายในทัศนะของ
พุทธทาสภิกขุ" ขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2543 ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธ์ทิพย์ จุฬาลงกรณ์มหา-
วิทยาลัย เพื่อเป็นอาจริยบูชาแด่ท่านพุทธทาสภิกขุ ในโอกาสครบรอบ 7 ปี แห่งการมรณภาพของท่าน
และเพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นความตาย โดยมีผู้รู้ทั้งทางด้านพุทธศาสนา
ปรัชญา และการถกเถียง แลกเปลี่ยนให้มุมมองที่น่าสนใจยิ่ง และมีสาระอันเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจ
ศึกษาความคิดของท่านพุทธทาสภิกขุ โดยเฉพาะเรื่องความตาย จึงได้รวบรวมจัดพิมพ์เป็นหนังสือขึ้น


ผู้แต่ง

พระดุษฎี เมธังกุโร, สันต์ หัตถีรัตน์, เอกวิทย์ ณ ถลาง, นิธิพัฒน์ เจียรกุล,
สุวรรณา สถาอานันท์, ประชา หุตานุวัตร

พิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวน 97 หน้า

ราคา 70 บาท

ซื้อหนังสือที่นี่!!! more

สนใจติดต่อสอบถาม : เครือข่ายพุทธิกา
โทร. 02-882-4387, 02-886-0863, 02-882-4952, 098-9063488 Fax. 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
b_netmail@yahoo.com / budnet2500@gmail.com
 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg