index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  พอ หลักธรรมแห่งความพอเพียง  
พอ หลักธรรมแห่งความพอเพียง

พอ หลักธรรมแห่งความพอเพียง ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เล่มนี้ธรรมสภาได้รวบรวมธรรมะเกี่ยวกับความพออันเป็นพระนิพนธ์ของท่านเจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราช ฯ มาเผยแพร่เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิดความพอดีในชีวิตประจำวัน


จัดพิมพ์โดย
ธรรมสภา ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา

ราคาเล่มละ 100 บาท


สนใจติดต่อสอบถาม : เครือข่ายพุทธิกา
โทร. 02-882-4387, 02-886-0863, 02-882-4952, 098-9063488 Fax. 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
b_netmail@yahoo.com / budnet2500@gmail.com
 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg