ศิลปะเพื่อชีวิตและอิสรภาพของคนรุ่นใหม่

ภาพกิจกรรม ตลาดนัดมหกรรมป่วน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส (สวนโมกข์กรุงเทพฯ)