อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล (รพ.จุฬาภรณ์) รุ่นที่ 3

เครือข่ายพุทธิกา 30 สิงหาคม 2022

*** กิจกรรมนี้ปิดรับสมัครแล้ว เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวน ***


โครงการฉลาดทำบุญภูมิคุ้มกันสังคม

เครือข่ายพุทธิกา ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เปิดรับสมัคร อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล

 

ความเป็นมาของกิจกรรม

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลรักษาโรคที่มีความซับซ้อนหลากหลาย มีเครื่องมือและเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย มีการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนหลายหมื่นรายต่อปี ผู้ที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลนั้นมีความหลากหลาย แตกต่างความต้องการออกไปตามสภาวะการเจ็บป่วยผู้รับบริการต่างต้องการความช่วยเหลือดูแลที่เหมาะสม การอำนวยความสะดวก การให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน การต้อนรับที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสที่การดูแลเอาใจใส่ดี การให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน

ด้วยเหตุนี้การมาเป็นอาสาสมัครจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกเร้าพลังแห่งความดีผ่านกระบวนการจิตอาสา เพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างการเรียนรู้เรื่องการทำบุญรูปแบบใหม่ๆ ในสังคมไทย อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการให้และแบ่งปันอย่างกว้างขวางในอนาคต

 

บทบาทหน้าที่อาสาสมัคร

ให้คำแนะนำ รวมถึงช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการ ตามจุดที่ได้รับมอบหมายจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

พื้นที่ปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

จำนวนอาสาสมัคร

20 คน

 

วัน-เวลาปฏิบัติงาน

 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2565

 

อบรมและปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น.

อาสาสมัครทุกท่านจะต้องผ่านการอบรม และปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน

 

วิธีสมัครโดยกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์

แสกน QR Code ในภาพ หรือคลิกที่ https://bit.ly/3R420Wk แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

 

วิธีสมัครโดยส่งจดหมายแนะนำตัวทางอีเมล

เขียนจดหมายแนะนำตัวความยาวประมาณ 1 หน้า A4 ส่งมาที่ volunteercenter.th@gmail.com โดยระบุข้อมูลดังนี้

 

วันปิดรับสมัคร

17 กันยายน 2565  หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ทุกวัน (เวลา 08.00 – 17.00 น.)