อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล (รพ.ราชวิถี) รุ่นที่ 3

เครือข่ายพุทธิกา 30 สิงหาคม 2022

*** กิจกรรมนี้ปิดรับสมัครแล้ว เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวน ***


โครงการฉลาดทำบุญภูมิคุ้มกันสังคม

เครือข่ายพุทธิกา ร่วมกับ โรงพยาบาลราชวิถี และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เปิดรับสมัคร อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล

ความเป็นมาของกิจกรรม

โรงพยาบาลราชวิถี เป็นโรงพยาบาลรัฐบาล เป็นโรงพยาบาลศูนย์วิชาการที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้บริการดูแลรักษา สร้างเสริมสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับตติยภูมิและสูงกว่า ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการดูแล และมีระบบส่งต่อที่มีคุณภาพ มีผู้ป่วยปีละประมาณ 1 ล้านคน เฉพาะผู้ป่วยนอก หรือ OPD วันละมากกว่า 3,500 คน ในขณะที่บุคลากรทางการแพทย์มีจำนวนไม่เพียงพอต่อสัดส่วนผู้มารับบริการ และผู้ที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลนั้นมีความหลากหลาย แตกต่างความต้องการออกไปตามสภาวะการเจ็บป่วย ผู้รับบริการต่างต้องการความช่วยเหลือดูแลที่เหมาะสม การอำนวยความสะดวก การให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน การต้อนรับที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสที่การดูแลเอาใจใส่ดี การให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน

ด้วยเหตุนี้การมาเป็นอาสาสมัครจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกเร้าพลังแห่งความดีผ่านกระบวนการจิตอาสา เพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างการเรียนรู้เรื่องการทำบุญรูปแบบใหม่ๆ ในสังคมไทย อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการให้และแบ่งปันอย่างกว้างขวางในอนาคต

 

บทบาทหน้าที่อาสาสมัคร

ให้คำแนะนำ รวมถึงช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการ ตามจุดที่ได้รับมอบหมายจากโรงพยาบาลราชวิถี

 

พื้นที่ปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลราชวิถี

 

จำนวนอาสาสมัคร

20 คน

 

วัน-เวลาปฏิบัติงาน

 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2565

 

อบรมและปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น.

อาสาสมัครทุกท่านจะต้องผ่านการอบรม และปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน

 

วิธีสมัครโดยกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์

แสกน QR Code ในภาพ หรือคลิกที่ https://bit.ly/3pRNuFh แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

 

วิธีสมัครโดยส่งจดหมายแนะนำตัวทางอีเมล

เขียนจดหมายแนะนำตัวความยาวประมาณ 1 หน้า A4 ส่งมาที่ volunteercenter.th@gmail.com โดยระบุข้อมูลดังนี้

 

วันปิดรับสมัคร

17 กันยายน 2565  หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ทุกวัน (เวลา 08.00 – 17.00 น.)