รับสมัคร: อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล (รุ่น 5)

เครือข่ายพุทธิกา 1 ตุลาคม 2019

โครงการวิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม เครือข่ายพุทธิกา

ร่วมกับ สถาบันประสาทวิทยา และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เปิดรับสมัคร อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล

 

ความเป็นมาของกิจกรรม

สถาบันประสาทวิทยา เป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ ในสังกัด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธาณสุข มีหน้าที่หลักในด้านการศึกษา วิจัย และรักษาผู้ป่วยโรคระบบประสาท และสมอง โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท สามารถให้บริการผู้ป่วยนอก เฉลี่ยปีละ 180,000 ราย และผู้ป่วยใน เฉลี่ยปีละ 4,000 ราย มีเตียงที่สามารถรับผู้ป่วยได้ 300 เตียง ในแต่ละวันจะมีผู้ป่วยและญาติเดินทางมารับการรักษาเป็นจำนวนมาก ในขณะที่บุคลากรและสถานที่มีจำกัด

ด้วยเหตุนี้การอุทิศตนของท่านด้วยการมาเป็นอาสาสมัครจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกเร้าพลังแห่งความดีผ่านกระบวนการจิตอาสา เพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างการเรียนรู้เรื่องการทำบุญรูปแบบใหม่ๆ ในสังคมไทย อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการให้และแบ่งปันอย่างกว้างขวางในอนาคต

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

เขียนจดหมายแนะนำตัวตามรายละเอียดข้างล่าง ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดยจะรับตามสำดับคิวการส่งจดหมายแนะนำตัว ทั้งนี้กรุณาอ่านเงื่อนไขในการเข้าร่วมก่อนการตัดสินใจ

 

พื้นที่ปฏิบัติงาน

อาคารรัชมงคล สถาบันประสาทวิทยา

 

จำนวนอาสาที่รับ

60 คน (จันทร์ – ศุกร์  วันละ 12 คน)

 

บทบาทหน้าที่อาสา

ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารับบริการจากสถาบันประสาท ตามจุดต่างๆ ดังนี้

1. จุดคัดกรองผู้ป่วย

เวลา 07.00 – 12.00 น.

– เขียนประวัติผู้ป่วยใหม่ (จำนวนอาสา 2 คน)

– ตรวจสอบสิทธิ์ (จำนวนอาสา 2 คน)

– วัดความดัน / ส่วนสูง (จำนวนอาสา 3 คน)

2. ห้อง X-Ray 

เวลา 08.00 น. (จำนวนอาสา 1 คน)

3. ห้องเจาะเลือด / เจาะฮอร์โมน

เวลา 07.00 น. (จำนวนอาสา 2 คน)

4. ห้องการเงิน / ห้องยา

เวลา 09.00 – 12.00 น. (จำนวนอาสา 2 คน)

 

วัน-เวลาทำกิจกรรม

วันจันทร์ – ศุกร์  (เลือกวันใดวันหนึ่ง หรือทั้ง 5 วันตามสะดวก)

 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2562

 

ปฐมนิเทศ

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น.

 

อบรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1 ครั้ง (กำหนดวันร่วมกันกับอาสาสมัคร)

 

***อาสาสมัครจะต้องผ่านการปฐมนิเทศ และอบรมก่อนการปฏิบัติงาน***

 

สนใจสมัคร เขียนจดหมายแนะนำตนเองประมาณ 1 หน้า A4

โดยมีหัวข้อ ดังนี้

– แนะนำตัว อายุ อาชีพ ที่อยู่ ฯลฯ ระบุอีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

– เล่าถึงสาเหตุหรือแรงบันดาลใจในการเป็นอาสาสมัคร “อำนวยความสะดวกเพื่อผู้ป่วยในโรงพยาบาล”

– ความเข้าใจต่อการเป็นอาสา

– มุมมองความเจ็บป่วยและความตาย

– เลือกวันที่ทำงานอาสา

โดยส่งมาที่ อีเมล boonvolunteer@gmail.com

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

พรทิพย์ ฝนหว่านไฟ

โทรศัพท์ 0-2882-4387 ต่อ 11

หรือ มือถือ 08-5917-7212


ภาพประกอบ