อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล รุ่นที่ 15

เครือข่ายพุทธิกา 27 สิงหาคม 2020

โครงการฉลาดทำบุญวิถีสร้างสุข

มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา ร่วมกับ สถาบันประสาทวิทยา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เปิดรับสมัคร อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล

 

ความเป็นมาของกิจกรรม

สถาบันประสาทวิทยาเป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ ในสังกัด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธาณสุข มีหน้าที่หลักในด้านการศึกษา วิจัย และรักษาผู้ป่วยโรคระบบประสาท และสมอง โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท สามารถให้บริการผู้ป่วยนอก เฉลี่ยปีละ 180,000 ราย และผู้ป่วยใน เฉลี่ยปีละ 4,000 ราย มีเตียงที่สามารถรับผู้ป่วยได้ 300 เตียง ในแต่ละวันจะมีผู้ป่วยและญาติเดินทางมารับการรักษาเป็นจำนวนมาก ในขณะที่บุคลากรและสถานที่มีจำกัด

ด้วยเหตุนี้การอุทิศตนของท่านด้วยการมาเป็นอาสาสมัครจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกเร้าพลังแห่งความดีผ่านกระบวนการจิตอาสา เพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างการเรียนรู้เรื่องการทำบุญรูปแบบใหม่ๆ ในสังคมไทย อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการให้และแบ่งปันอย่างกว้างขวางในอนาคต

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

เขียนจดหมายแนะนำตัวตามรายละเอียดข้างล่าง

ภายในวันที่  15 กันยายน 2563

โดยจะรับตามสำดับคิวการส่งจดหมายแนะนำตัว

ทั้งนี้กรุณาอ่านเงื่อนไขในการเข้าร่วมก่อนการตัดสินใจ

 

พื้นที่ปฏิบัติงาน

สถาบันประสาทวิทยา

 

จำนวนอาสาที่รับ

35 คน

 

บทบาทหน้าที่อาสา

ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารับบริการจากสถาบันประสาท ตามจุดต่างๆ ดังนี้

อาคารรัชมงคล

1. จุดคัดกรองผู้ป่วย

2. ห้องเจาะเลือด / เจาะฮอร์โมน

3. ห้อง X-Ray

4. ห้องการเงิน / ห้องยา

5. หน่วยจักษุ

 

วัน-เวลาทำกิจกรรม           

วันจันทร์ – วันศุกร์ (เลือกวันใดวันหนึ่ง หรือวันตามสะดวก)

 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน   

วันที่ 1 – 31 ตุลาคม (รวม 1 เดือน)

 

ปฐมนิเทศ/อบรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน

วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 15.00 น.

 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้       

จัดทุกวันหลังจบการปฏิบัติงานจิตอาสา

***อาสาสมัครจะต้องผ่านการปฐมนิเทศและอบรมก่อนการปฏิบัติงาน***

 

สนใจสมัคร เขียนจดหมายแนะนำตนเองประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4

โดยมีหัวข้อ ดังนี้

โดยส่งมาที่ อีเมล  volunteercenter.th@gmail.com

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร สถาบันประสาทวิทยา
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น.

 

จัดโดย