อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล รุ่นที่ 16

เครือข่ายพุทธิกา 22 กันยายน 2020

โครงการฉลาดทำบุญวิถีสร้างสุข

มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา ร่วมกับ สถาบันประสาทวิทยา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เปิดรับสมัคร อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล

 

ความเป็นมาของกิจกรรม

สถาบันประสาทวิทยาเป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ ในสังกัด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธาณสุข มีหน้าที่หลักในด้านการศึกษา วิจัย และรักษาผู้ป่วยโรคระบบประสาท และสมอง โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท สามารถให้บริการผู้ป่วยนอก เฉลี่ยปีละ 180,000 ราย และผู้ป่วยใน เฉลี่ยปีละ 4,000 ราย มีเตียงที่สามารถรับผู้ป่วยได้ 300 เตียง ในแต่ละวันจะมีผู้ป่วยและญาติเดินทางมารับการรักษาเป็นจำนวนมาก ในขณะที่บุคลากรและสถานที่มีจำกัด

ด้วยเหตุนี้การอุทิศตนของท่านด้วยการมาเป็นอาสาสมัครจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกเร้าพลังแห่งความดีผ่านกระบวนการจิตอาสา เพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างการเรียนรู้เรื่องการทำบุญรูปแบบใหม่ๆ ในสังคมไทย อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการให้และแบ่งปันอย่างกว้างขวางในอนาคต

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

เขียนจดหมายแนะนำตัวตามรายละเอียดข้างล่าง

ภายในวันที่  15 ตุลาคม 2563

โดยจะรับตามสำดับคิวการส่งจดหมายแนะนำตัว

ทั้งนี้กรุณาอ่านเงื่อนไขในการเข้าร่วมก่อนการตัดสินใจ

 

พื้นที่ปฏิบัติงาน

สถาบันประสาทวิทยา

 

จำนวนอาสาที่รับ

80 คน

 

บทบาทหน้าที่อาสา

ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารับบริการจากสถาบันประสาท ตามจุดต่างๆ ดังนี้

1. จุดตรวจวัดอุณหภูมิ

สถานที่ปฏิบัติงาน : ด้านหน้าอาคารรัชมงคล, ด้านหน้าห้องเจาะเลือด

หน้าที่ของอาสา : ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้มาใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ รพ.ที่เข้าออก ณ จุดนั้นๆ

2. งานประชาสัมพันธ์และคัดกรองผู้ป่วย 

สถานที่ปฏิบัติงาน : ทางเข้าประตูชั้น 1 อาคารรัชมงคล

หน้าที่ของอาสา : อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยหรือญาติ บริการให้คำแนะนำข้อมูลที่เกี่ยวกับการตรวจรักษาภายในสถาบันประสาทวิทยา รวมทั้งการให้บริการในจุดต่างๆ พร้อมแนะนำสถานที่ที่ติดต่อของสถาบันประสาทวิทยาที่เกี่ยวข้อง จุดนี้ถือเป็นจุดแรกในการติดต่อข้อมูลในการเข้ามารับบริการ

3. งานเวชระเบียน

สถานที่ปฏิบัติงาน : ทางเข้าประตูชั้น 1 อาคารรัชมงคล ห้องหมายเลข 1-5

หน้าที่ของอาสา : อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยหรือญาติในการลำดับคิวแถวเพื่อจัดทำเอกสารประจำตัวผู้ป่วย รวมทั้งให้คำแนะนำต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตรวจรักษาภายในสถาบันประสาทวิทยา รวมทั้งการให้บริการในจุดต่างๆ และแนะนำสถานที่ที่ติดต่อของสถาบันประสาทวิทยา

4. จุดกดใบนำทาง

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริเวณจุดคัดกรองและตู้ Kiosk อาคารรัชมงคล และ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

หน้าที่ของอาสา : อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วยตรงนัด แนะนำผู้ป่วยกดใบนำทาง หรือกดให้ผู้ป่วย (กรณีที่ผู้ป่วยไม่สะดวก) แนะนำการใช้บริการและการติดต่อเจ้าหน้าที่หลังได้ใบนำทาง

5. งานตรวจสอบสิทธิ

สถานที่ปฏิบัติงาน : ช่องหมายเลข 7-11 ชั้น 1 อาคารรัชมงคล และ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

หน้าที่ของอาสา : อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยหรือญาติในการลำดับคิวเพื่อยื่นเอกสารในการตรวจสอบสิทธิก่อนการรักษา รวมทั้งแนะนำสถานที่ในการสำเนาเอกสาร พร้อมตรวจสอบข้อมูลที่ต้องใช้ให้ครบถ้วนก่อนยื่นให้เจ้าหน้าที่ในช่องนั้นๆ

6. งานชั่งน้ำหนัก วัดความดัน

สถานที่ปฏิบัติงาน : ด้านหน้าช่องหมายเลข 17 ชั้น 1 อาคารรัชมงคล

หน้าที่ของอาสา : อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยหรือญาติในการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง รวมทั้งวัดความดันก่อนพบแพทย์ให้เรียบร้อยทุกครั้ง พร้อมแนะนำให้ผู้ป่วยหรือญาติ เก็บบันทึกการวัดเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่หน้าห้องตรวจในลำดับต่อไป

7. งานเอกซเรย์และห้องตรวจพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชั้น 2 อาคารรัชมงคล

หน้าที่ของอาสา : อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยหรือญาติ บริการให้คำแนะนำข้อมูล สอบถามความต้องการว่าติดต่อทำอะไรบ้าง เช่น เอกซเรย์, สำเนา CD, ส่งฟิล์มเอกซเรย์ที่นำมาพบแพทย์, ทำ CT เป็นต้น พร้อมช่วยเหลือในการชำระเงินในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สะดวก

8. งานการเงิน

สถานที่ปฏิบัติงาน : ช่องหมายเลข 23-27  ชั้น 1 โถงด้านหลังอาคารรัชมงคล ติดกับห้องยา

หน้าที่ของอาสา : อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยหรือญาติในการลำดับคิวการชำระเงินต่างๆ ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวก โดยการแนะนำและตรวจสอบเอกสารก่อนการชำระเงินให้ถูกต้อง รวมทั้งให้จัดเตรียมบัตรประชาชนและเอกสารที่จำเป็นในการยื่นประกอบการชำระเงินให้พร้อม เช่น เอกสารการเจาะเลือด เอกสารห้องเอกซเรย์ เอกสารการตรวจพิเศษต่างๆ ฯลฯ  ในบางกรณีที่ต้องการให้ประทับตราเอกสารเพื่อนำไปเบิกหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบหน่วยงานต้นสังกัดให้แจ้งกับอาสาเพื่อย้ำกับเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนอีกครั้ง

9. งานห้องยา

(ห้องยาผู้ป่วยนอก)

สถานที่ปฏิบัติงาน : ช่องหมายเลข 20, ช่องหมายเลข 31-36 ชั้น 1 โถงด้านหลังอาคารรัชมงคล

หน้าที่ของอาสา : อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยหรือญาติในการลำดับคิวการรับยา การช่วยเหลือติดตามกับเจ้าหน้าที่และเภสัชกรเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารเกี่ยวกับการรับยาให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวก โดยการแนะนำและตรวจสอบเอกสารก่อนการชำระเงินและรับยาให้ถูกต้อง รวมทั้งให้จัดเตรียมบัตรประชาชนและใบเสร็จการชำระเงินหรือใบรับยาที่ต้องใช้ในการยื่นประกอบการรับยาให้พร้อม เมื่อถึงคิวในการรับยา

(ห้องยาผู้ป่วยใน)

สถานที่ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการยาผู้ป่วยใน ชั้น 1 โถงด้านหลังอาคารรัชมงคล

หน้าที่ของอาสา : บรรจุยาในซองยาตามปริมาณที่กำหนด ภายใต้การดูแลกำกับของเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

10. งานโลหิตวิทยา (เจาะเลือด)

สถานที่ปฏิบัติงาน : ช่องหมายเลข 18  ชั้น 1 โถงด้านหลังอาคารรัชมงคล

หน้าที่ของอาสา : อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูล รวมทั้งคอยแนะนำและช่วยเหลือผู้ป่วยหรือญาติในการประสานงานเกี่ยวกับเอกสารในการเจาะเลือดและการตรวจต่างๆ เมื่อผู้ป่วยมาถึงบริเวณด้านหน้าห้องช่องหมายเลข 18

11. งานจักษุ

สถานที่ปฏิบัติงาน : ตึกจักษุประสาทวิทยา

หน้าที่ของอาสา : วัดอุณหภูมิผู้ป่วยและอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบคิวในการเข้าพบแพทย์ร่วมกับเจ้าหน้าที่

 

วัน-เวลาทำกิจกรรม           

วันจันทร์ – วันศุกร์ (เลือกวันใดวันหนึ่ง หรือวันตามสะดวก)

 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน   

วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน (รวม 1 เดือน)

 

ปฐมนิเทศ/อบรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 15.00 น.

 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้       

จัดทุกวันหลังจบการปฏิบัติงานจิตอาสา เวลา 12.00 – 13.00 น.

***อาสาสมัครจะต้องผ่านการปฐมนิเทศและอบรมก่อนการปฏิบัติงาน***

 

สนใจสมัคร เขียนจดหมายแนะนำตนเองประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4

โดยมีหัวข้อ ดังนี้

โดยส่งมาที่ อีเมล  volunteercenter.th@gmail.com

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร สถาบันประสาทวิทยา
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น.

 

จัดโดย