รับสมัคร: อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล รุ่นที่ 22

เครือข่ายพุทธิกา 2 เมษายน 2021

โครงการฉลาดทำบุญวิถีสร้างสุข

มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา ร่วมกับ สถาบันประสาทวิทยา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เปิดรับสมัคร อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล รุ่นที่ 22

 

ความเป็นมาของกิจกรรม

สถาบันประสาทวิทยาเป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ ในสังกัด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธาณสุข มีหน้าที่หลักในด้านการศึกษา วิจัย และรักษาผู้ป่วยโรคระบบประสาท และสมอง โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท สามารถให้บริการผู้ป่วยนอก เฉลี่ยปีละ 180,000 ราย และผู้ป่วยใน เฉลี่ยปีละ 4,000 ราย มีเตียงที่สามารถรับผู้ป่วยได้ 300 เตียง ในแต่ละวันจะมีผู้ป่วยและญาติเดินทางมารับการรักษาเป็นจำนวนมาก ในขณะที่บุคลากรและสถานที่มีจำกัด

ด้วยเหตุนี้การอุทิศตนของท่านด้วยการมาเป็นอาสาสมัครจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกเร้าพลังแห่งความดีผ่านกระบวนการจิตอาสา เพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างการเรียนรู้เรื่องการทำบุญรูปแบบใหม่ๆ ในสังคมไทย อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการให้และแบ่งปันอย่างกว้างขวางในอนาคต

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

เขียนจดหมายแนะนำตัวตามรายละเอียดข้างล่าง

ภายในวันที่  18 เมษายน 2564

โดยจะรับตามสำดับคิวการส่งจดหมายแนะนำตัว ทั้งนี้กรุณาอ่านเงื่อนไขในการเข้าร่วมก่อนการตัดสินใจ

 

พื้นที่ปฏิบัติงาน

สถาบันประสาทวิทยา

 

จำนวนอาสาที่รับ

80 คน  / วันละ 16 คน

 

บทบาทหน้าที่อาสา

ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารับบริการจากสถาบันประสาท ตามจุดต่างๆ ดังนี้

1. จุดกดใบนำทาง (3 คน)

 

2. งานประชาสัมพันธ์และคัดกรองผู้ป่วย (1 คน)

 

3. งานเวชระเบียน (1 คน)

 

4. งานตรวจสอบสิทธิ์ (1 คน)

 

5. งานชั่งน้ำหนัก วัดความดัน (2 คน)

 

6. จุดตรวจวัดอุณหภูมิ (1 คน)

 

7. งานการเงิน (1 คน)

 

8. งานห้องยา

(ยานอก) (1 คน)

 

(ยาใน) (2 คน)

 

9. งานโลหิตวิทยา (เจาะเลือด) (1 คน)

 

10. งานเอกซเรย์และห้องตรวจพิเศษ (1 คน)

 

11. งานจักษุ (1 คน)

 

วัน-เวลาทำกิจกรรม

วันจันทร์ – วันศุกร์ (เลือกวันใดวันหนึ่ง หรือวันตามสะดวก)

เวลา 07.00 – 12.30 น. (รวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำวัน)

 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2564 (รวม 1 เดือน)

 

เงื่อนไขการปฏิบัติงานอาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล ***

1. ปฐมนิเทศ/อบรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน : วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564  เวลา 08.30 – 15.00 น.

2. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :  จัดทุกวันหลังจบการปฏิบัติงานจิตอาสา เวลา 11.30 – 12.30 น.

3. เวทีถอดบทเรียนการทำงานอาสาและรับประกาศนียบัตร : วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564

***อาสาสมัครจะต้องเข้าร่วมครบทุกกิจกรรม***

 

สนใจสมัคร เขียนจดหมายแนะนำตนเองประมาณ 1 หน้า A4

โดยมีหัวข้อ ดังนี้

– แนะนำตัว ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น อายุ การศึกษา อาชีพ ที่อยู่ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

– เล่าถึงสาเหตุหรือแรงบันดาลใจในการเป็นอาสาสมัคร “อำนวยความสะดวกเพื่อผู้ป่วยในโรงพยาบาล”

– ความเข้าใจต่อการเป็นอาสา

– มุมมองความเจ็บป่วยและความตาย

– ระบุวันที่สามารถปฏิบัติงานอาสา (อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในวันอบรมและปฐมนิเทศ)

โดยส่งมาที่ อีเมล : volunteercenter.th@gmail.com

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร สถาบันประสาทวิทยา
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น.

 

จัดโดย