เปิดรับสมัคร : อาสางาน Big Cleaning “ทาสีอาคารรัชมงคล”

เครือข่ายพุทธิกา 13 พฤศจิกายน 2020

โครงการฉลาดทำบุญวิถีสร้างสุข

มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา ร่วมกับ สถาบันประสาทวิทยา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เปิดรับสมัคร : อาสางาน Big Cleaning “ทาสีอาคารรัชมงคล”

 

ความเป็นมาของกิจกรรม

สถาบันประสาทวิทยาเป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ ในสังกัด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธาณสุข มีหน้าที่หลักในด้านการศึกษา วิจัย และรักษาผู้ป่วยโรคระบบประสาท และสมอง โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท สามารถให้บริการผู้ป่วยนอก เฉลี่ยปีละ 180,000 ราย และผู้ป่วยใน เฉลี่ยปีละ 4,000 ราย มีเตียงที่สามารถรับผู้ป่วยได้ 300 เตียง ในแต่ละวันจะมีผู้ป่วยและญาติเดินทางมารับการรักษาเป็นจำนวนมาก ในขณะที่บุคลากรและสถานที่มีจำกัด

ด้วยเหตุนี้การอุทิศตนของท่านด้วยการมาเป็นอาสาสมัครจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกเร้าพลังแห่งความดีผ่านกระบวนการจิตอาสา เพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างการเรียนรู้เรื่องการทำบุญรูปแบบใหม่ๆ ในสังคมไทย อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการให้และแบ่งปันอย่างกว้างขวางในอนาคต

 

รายละเอียดพื้นที่

1. ทาสีผนังตึก

2. ทาสีเสาอาคาร

3. ทาสีจราจร

4. ทำความสะอาดบานเกร็ด

รายละเอียดของงาน

1. เช็ดทำความสะอาด ด้วยผ้า ใช้หนังสือพิมพ์และเทปกาวปิดปูนที่สีอาจหยดใส่ รวมถึงบริเวณที่สีจะหยด ทาสีรองพื้น 1 เที่ยว ทิ้งไว้จนแห้ง ทาสีจริง จำนวน 1 เที่ยว

2. เก็บอุปกรณ์ ทำความสะอาดพื้นที่ ทำความสะอาดอุปกรณ์เพื่อเก็บไว้ใช้งานในโอกาสต่อไป

 

อุปกรณ์ที่ขอให้เตรียมมา (เพื่อเป็นการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม)

1. กระบอกน้ำ / แก้วน้ำ ส่วนตัว
2. ภาชนะสำหรับรับประทานอาหารกลางวันส่วนตัว (จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มไว้ให้)
3. แปรงทาสี หรือ ลูกกลิ้งทาสี ขนาด 3-4 นิ้ว คนละ 1 อัน

 

พื้นที่ปฏิบัติงาน

ชั้นใต้ดิน อาคารรัชมงคล สถาบันประสาทวิทยา

 

จำนวนอาสาที่รับ

200 คน

 

วัน-เวลาทำกิจกรรม

วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 08.00 – 16.00 น.

 

การแต่งกาย

– แต่งกายสุภาพ เสื้อแขนยาว
– ลุกนั่งสะดวก

 

เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤศจิกายน 2563  ที่ https://www.jitarsabank.com/job/detail/7117

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่

พรทิพย์ ฝนหว่านไฟ (มิก)
โทรศัพท์ 02-882-4387 ต่อ 11 หรือ 085-917-7212


กำหนดการงาน Big Cleaning “ทาสีอาคารรัชมงคล”

วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2563
ณ อาคารรัชมงคล สถาบันประสาทวิทยา

08.00 – 08.30 น.
• ลงทะเบียนที่ห้องประชุมจันทร์ปรุง อาคารวิจัยประสาท ๙  สถาบันประสาทวิทยา

08.30 – 09.00 น.
• ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าวต้อนรับอาสาสมัคร
• ชี้แจงความเป็นมาของกิจกรรม
• แนะนำภารกิจงานอาสาแต่ละส่วนงาน

09.00 – 12.00 น.
• อาสาสมัครปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

12.00 – 13.00 น.
• รับประทานอาหารร่วมกัน (สถาบันประสาทวิทยาจัดเตรียมไว้ให้)

13.00 – 15.00 น.
• อาสาสมัครปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย (ต่อ)
• อาสาเคลียร์พื้นที่ ทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บให้เรียบร้อย

15.00 – 16.00 น.
• แบ่งปันประสบการณ์การทำงานจิตอาสา และสรุปบทเรียนร่วมกัน
• ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าวขอบคุณอาสาสมัคร
• อาสาสมัครเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


จัดโดย

• โครงการฉลาดทำบุญวิถีสร้างสุข
• มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา
• คณะทำงานจิตอาสา สถาบันประสาทวิทยา
• สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

หมายเหตุ

อาสาที่ต้องการชั่วโมงจิตอาสา
1. ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดวัน 08.00 – 16.00 น. (รวม 8 ชั่วโมง)
2. ทางผู้จัดจะเซ็นรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเมื่องานเสร็จแต่ละช่วงเท่านั้น