อาสาพัฒนาสื่อเพื่อผู้ป่วยและญาติ

ปิดรับสมัคร

Date

1 มีนาคม 2019

Time

ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562 (รวม 2 เดือน)

Place

ทำงานทางอินเทอร์เน็ต

Price

ไม่มีค่าใช้จ่าย

โครงการวิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม เครือข่ายพุทธิกา เปิดรับสมัคร อาสาพัฒนาสื่อเพื่อผู้ป่วยและญาติ

ขอบเขตของงานอาสา

รวบรวมสื่อวิดีโอภาพเคลื่อนไหวเรื่องการรักษาโรค การดูแลสุขภาพ ที่บรรยายและออกอากาศโดยแพทย์และบุคลากรจากสถาบันประสาทวิทยา จากช่องทางต่างๆ ในอินเตอร์เน็ต  เช่น ยูทูป  เฟสบุ๊ค  เวปไซต์ของสถานีโทรทัศน์  ฯลฯ

จำนวนอาสาที่รับ

10 คน

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

2 เดือน (1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562)

คุณสมบัติอาสาสมัคร

  1. ไม่จำกัดอายุและเพศ
  2. มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ สามารถสืบค้นและจัดเก็บข้อมูลได้
  3. มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  4. มีความคิดสร้างสรรค์
  5. มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้
  6. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ตามที่กำหนดได้

การเข้าร่วมกิจกรรม

เขียนจดหมายแนะนำตัวตามรายละเอียดข้างล่าง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยจะรับตามลำดับการส่งจดหมายแนะนำตัว

สนใจสมัคร เขียนจดหมายแนะนำตนเองประมาณ 1 หน้ากระดาษ เอ 4

โดยมีหัวข้อ ดังนี้

  • ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อายุ อาชีพ ที่อยู่  ระบุอีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
  • คุณสมบัติ และ ทักษะทางคอมพิวเตอร์
  • เคยทำงานอาสาสมัครมาก่อนหรือไม่  เป็นงานประเภทไหน อย่างไร
  • มุมมองต่อการทำงานอาสาสมัครที่เกี่ยวกับผู้ป่วยและโรงพยาบาล

โดยส่งมาที่ อีเมล์ : boonvolunteer@gmail.com

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม 

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามที่โครงการกำหนดได้ โดยโครงการจะจัดให้มีการพบปะ พูดคุยร่วมกับอาสาสมัครและผู้ปฏิบัติงานดังนี้

– ปฐมนิเทศ : วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

– เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียน : 2 ครั้ง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

จักรกริช  พวงแก้ว

โทรศัพท์ 0-2882-4387 ต่อ 19  หรือ โทรศัพท์มือถือ 09-7206-5507

หมายเหตุ 

สิ่งที่โครงการฯ คาดหวังให้อาสาสมัครได้เรียนรู้ คือ ความสุขจากการให้ การทำบุญรูปแบบใหม่ คนป่วยได้รับความสะดวกขึ้น แบ่งเบาภาระของบุคลากรสถาบันประสาทวิทยา และอาสาสมัครเกิดการเรียนรู้ เข้าใจโลกและชีวิต (ความเจ็บป่วย/ความตาย นำไปสู่การลด ละ ปล่อยวางในที่สุด)