อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล (รพ.ราชวิถี) รุ่นที่ 25

เปิดรับสมัคร

Date

27 กรกฎาคม 2024

Time

08.30 – 15.00 น.

Place

โรงพยาบาลราชวิถี

Price

ไม่มีค่าใช้จ่าย

โครงการฉลาดทำบุญ เติมสุขได้ทุกวัน

เครือข่ายพุทธิกา ร่วมกับ โรงพยาบาลราชวิถี และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เปิดรับสมัคร อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล

 

ความเป็นมาของกิจกรรม

โรงพยาบาลราชวิถี เป็นโรงพยาบาลรัฐบาล เป็นโรงพยาบาลศูนย์วิชาการที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้บริการดูแลรักษา สร้างเสริมสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับตติยภูมิและสูงกว่า ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการดูแล และมีระบบส่งต่อที่มีคุณภาพ มีผู้ป่วยปีละประมาณ 1 ล้านคน เฉพาะผู้ป่วยนอก หรือ OPD วันละมากกว่า 3,500 คน ในขณะที่บุคลากรทางการแพทย์มีจำนวนไม่เพียงพอต่อสัดส่วนผู้มารับบริการ และผู้ที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลนั้นมีความหลากหลาย แตกต่างความต้องการออกไปตามสภาวะการเจ็บป่วย ผู้รับบริการต่างต้องการความช่วยเหลือดูแลที่เหมาะสม การอำนวยความสะดวก การให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน การต้อนรับที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสที่การดูแลเอาใจใส่ดี การให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน

ด้วยเหตุนี้การมาเป็นอาสาสมัครจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกเร้าพลังแห่งความดีผ่านกระบวนการจิตอาสา เพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างการเรียนรู้เรื่องการทำบุญรูปแบบใหม่ๆ ในสังคมไทย อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการให้และแบ่งปันอย่างกว้างขวางในอนาคต

 

บทบาทหน้าที่อาสาสมัคร

ให้คำแนะนำ รวมถึงช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการ ตามจุดที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุ 16-50 ปี ไม่จำกัดเพศ

 

อบรมและปฐมนิเทศ

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2567

เวลา 08.30 – 15.00 น.

อาสาสมัครทุกท่านจะต้องผ่านการอบรม และปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน

 

ระยะเวลาปฏิบัติงานอาสา

วันที่ 1–31 สิงหาคม 2567

ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

วัน-เวลาปฏิบัติงานอาสา

วันจันทร์ และ วันอังคาร

(เลือกวันปฏิบัติงานได้ โดยต้องไม่ต่ำกว่า 4 ครั้งต่อเดือน)

  • เวลา 07.00 – 11.00 น.  ปฏิบัติงานตามจุดที่ได้รับมอบหมาย
  • เวลา 11.00 – 12.00 น.  สรุปบทเรียนจากการปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานอาสาสมัคร

 

เปิดรับสมัคร

วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2567

 

ประกาศรายชื่ออาสาที่ผ่านการคัดเลือก

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567

ทางเพจพุทธิกา ฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา, เพจมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา, Line Official ฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา

 

วิธีสมัคร

แสกน QR Code • หรือคลิก https://bit.ly/3KudQXc • แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

(ทุกวัน เวลา 08.30 – 17.00 น.)

  • คุณรัตนา (รัต) โทร 090-499-0721
  • คุณจิดาภา (ปาน) โทร 094-963-6666