อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล (รพ.ราชวิถี) รุ่นที่ 9

ผู้สมัครเต็มแล้ว

Date

25 มีนาคม 2023

Time

ปฐมนิเทศ 25 มีนาคม เวลา 08.30-16.00 น. และปฏิบัติงาน 1-30 เมษายน

Place

โรงพยาบาลราชวิถี

Price

ไม่มีค่าใช้จ่าย

[ ปิดรับแล้ว เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวน ]

โครงการฉลาดทำบุญเพื่อฟื้นฟูจิตสำนึกใหม่

เครือข่ายพุทธิกา ร่วมกับ โรงพยาบาลราชวิถี และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เปิดรับสมัคร อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล

 

ความเป็นมาของกิจกรรม

โรงพยาบาลราชวิถี เป็นโรงพยาบาลรัฐบาล เป็นโรงพยาบาลศูนย์วิชาการที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้บริการดูแลรักษา สร้างเสริมสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับตติยภูมิและสูงกว่า ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการดูแล และมีระบบส่งต่อที่มีคุณภาพ มีผู้ป่วยปีละประมาณ 1 ล้านคน เฉพาะผู้ป่วยนอก หรือ OPD วันละมากกว่า 3,500 คน ในขณะที่บุคลากรทางการแพทย์มีจำนวนไม่เพียงพอต่อสัดส่วนผู้มารับบริการ และผู้ที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลนั้นมีความหลากหลาย แตกต่างความต้องการออกไปตามสภาวะการเจ็บป่วย ผู้รับบริการต่างต้องการความช่วยเหลือดูแลที่เหมาะสม การอำนวยความสะดวก การให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน การต้อนรับที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสที่การดูแลเอาใจใส่ดี การให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน

ด้วยเหตุนี้การมาเป็นอาสาสมัครจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกเร้าพลังแห่งความดีผ่านกระบวนการจิตอาสา เพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างการเรียนรู้เรื่องการทำบุญรูปแบบใหม่ๆ ในสังคมไทย อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการให้และแบ่งปันอย่างกว้างขวางในอนาคต

 

บทบาทหน้าที่อาสาสมัคร

ให้คำแนะนำ รวมถึงช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการ ตามจุดที่ได้รับมอบหมายจากโรงพยาบาลราชวิถี

 

พื้นที่ปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลราชวิถี

 

จำนวนอาสาสมัคร

25 คน

 

วัน-เวลาปฏิบัติงาน

  • วันอังคาร และ วันพุธ  (เลือกวันปฏิบัติงานได้ โดยต้องไม่ต่ำกว่า 4 ครั้งต่อเดือน)
  • เวลา 07.00 – 11.00 น.  ปฏิบัติงานตามจุดที่ได้รับมอบหมาย
  • เวลา 11.00 – 12.00 น.  สรุปบทเรียนจากการปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานอาสาสมัคร

 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

วันที่ 1 – 30 เมษายน 2566

 

อบรมและปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น.

อาสาสมัครทุกท่านจะต้องผ่านการอบรม และปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน

 

วิธีสมัคร

แสกน QR Code ในภาพ หรือคลิกที่ https://bit.ly/3KudQXc หรือกดลิงก์สมัครได้ทาง Line Official ของโครงการฉลาดทำบุญ

 

วันปิดรับสมัคร

17 มีนาคม 2566 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ทุกวัน (เวลา 08.00 – 17.00 น.) 

  • คุณรัตนา (รัต) โทร 090-499-0721
  • คุณจิดาภา (ปาน) โทร 094-963-6666