เกี่ยวกับเครือข่ายพุทธิกา

“มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา” เป็นองค์กรไม่แสวงกำไรซึ่งทำหน้าที่สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และส่งเสริมการนำหลักพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตและพัฒนาสังคม ผ่านงานสื่อสารแนวคิดและกิจกรรมที่เน้นการประยุกต์หลักธรรม

ความสำคัญและการก่อเกิด

การจะรักษาพระศาสนาให้ยั่งยืนนั้น มิใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลกลุ่มใดเพียงกลุ่มหนึ่ง ทั้งมิใช่เป็นความรับผิดชอบที่จำกัดอยู่กับพระสงฆ์หรือรัฐบาลเท่านั้น หากเป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกคน และเป็นความรับผิดชอบที่พระพุทธองค์ทรงมอบหมายแก่พุทธบริษัททั้งหลาย

ดังนั้น เมื่อถึงคราวที่พระพุทธศาสนาประสบภาวะวิกฤติ จึงควรที่ชาวพุทธจะร่วมมือกันเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามและกลับมามีความหมายต่อสังคมไทย รวมทั้งยังประโยชน์แก่สังคมโลก

ด้วยเหตุนี้ “เครือข่ายพุทธิกา” จึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการมีองค์กรประสานงานในภาคประชาชน สำหรับการเคลื่อนไหวผลักดันให้มีการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

เครือข่ายพุทธิกา ประกอบด้วย 9 องค์กรเครือข่าย ได้แก่ มูลนิธิโกมลคีมทอง, มูลนิธิเด็ก, มูลนิธิพุทธธรรม, มูลนิธิสุขภาพไทย, มูลนิธิสานแสงอรุณ, มูลนิธิสายใยแผ่นดิน, เสมสิกขาลัย, มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ และ กลุ่มเสขิยธรรม

ธรรมกิจ (Mission)

เรามุ่งมั่นตั้งใจจะทำหน้าที่ร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม ด้วยการนำหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในทางสร้างสรรค์ และเหมาะสมกับยุคสมัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อวิถีชีวิตของผู้คน ตลอดจนสังคมโดยรวม

ความหมายของ logo เครือข่ายพุทธิกา (โดยพระไพศาล วิสาโล)

ดอกบัวเกิดในน้ำ แต่เจริญพ้นน้ำ  น้ำมิอาจฉาบติดได้ฉันใด   จิตของผู้ตื่นรู้และเบิกบาน ย่อมอยู่เหนือโลก  กิเลสมิอาจแปดเปื้อนได้ฉันนั้น

ดอกบัวยังความแช่มชื่นแก่ผู้คน อีกทั้งทำให้สภาพแวดล้อมเป็นรมณียสถานฉันใด   ผู้ตื่นรู้ย่อมบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์และเกื้อกูลโลกฉันนั้น

ดวงอาทิตย์ส่องแสงให้ดอกบัวเบ่งบานฉันใด   ธรรมของพระพุทธองค์ ก็นำความตื่นรู้มาสู่ผู้คน และยังความสว่างไสวแก่มวลมนุษย์ฉันนั้น

ประวัติความเป็นมา