หนังสือและสื่อธรรม

เนื้อหาธรรมะร่วมสมัย สำหรับนำไปใช้ในชีวิต

project-book-1

แนวคิด

ฝ่ายงานหนังสือและสื่อธรรม โดย มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา ส่งเสริมการนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่างสมสมัย และเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมามีคุณค่าต่อสังคม

รายได้จากการสนับสนุนการจัดพิมพ์ จะนำไปใช้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ