คุณค่าแท้

ทบทวนเพื่อเท่าทัน

วิชิต เปานิล 19 กรกฎาคม 2005

ในสังคมที่เน้นคุณค่าของเงิน การครอบครองทรัพย์สิน และแข่งขันกันใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขสนุกสนาน ได้สร้างความจริงเกี่ยวกับโลกและชีวิตขึ้นมาชุดหนึ่งให้กับคนในสังคมนั้นยอมรับร่วมกัน แม้ความจริงที่ส

ศีล สมาธิ และปัญญา เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพองค์รวม

สมเกียรติ มีธรรม 6 กุมภาพันธ์ 2001

สุขภาพหมายถึงภาวะที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  โดยนัยนี้คนส่วนใหญ่จึงเข้าใจไปว่า เป็นเพียงสุขภาพกายเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับจิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  เพราะเหตุดังนั้น การดูแลสุขภาพจึงเน้นไปในเรื่องของการกิน

next

End of content

No more pages to load