ความเกลียดชัง

ร่มเย็นด้วยปัญญาและกรุณา

พระไพศาล วิสาโล 22 พฤษภาคม 2005

วันวิสาขบูชาเป็นวันที่ชาวพุทธควรระลึกถึงพระพุทธองค์เป็นพิเศษ  เนื่องจากวันนี้ถือได้ว่าเป็น “วันพระพุทธเจ้า” ด้วยเป็นวันที่พระองค์ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน  แต่เราควรจะระลึกถึงพระองค์อย่างไรจึงจะมีค

next

End of content

No more pages to load