ธรรมานุธรรมปฏิบัติ

พุทธศาสนากับกระบวนการทางปัญญา

พระไพศาล วิสาโล 11 ธันวาคม 2005

กระบวนการทางปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยกระบวนการการเรียนรู้ที่ถูกต้อง  พุทธศาสนาเน้นมากในเรื่องกระบวนการการเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้ตามหลักพุทธศาสนานั้นเริ่มต้นตั้งแต่การได้ใกล้ชิดกับกัลยาณมิตรห

next

End of content

No more pages to load