อัตลักษณ์

ชีวิตกับข้อจำกัด

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ 23 เมษายน 2005

ข้อเท็จจริงประการหนึ่ง คือ พวกเราเป็นสัตว์โลกที่ต้องอาศัยและพึ่งพิงพ่อแม่และคนอื่นๆ ในการเลี้ยงดู อุ้มชูยาวนานที่สุด  ในฐานะสัตว์สังคมเราต้องอาศัยระบบความสัมพันธ์ในทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน ประเท

เพ่งพินิจกับหน้าที่ของชีวิตและสิ่งสัมพันธ์

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ 1 มกราคม 2005

ทุกครั้งหากเรามีโอกาสได้ย้อนรำลึกอดีตถึงความผิดพลาดและบทเรียนชีวิตที่ผ่านมา หากเรามีจิตใจที่เข้มแข็งและกล้าหาญมากพอที่จะยอมรับความรู้สึกเศร้า เสียใจ หรือแม้แต่ความละอายในความผิดพลาดที่ผ่านมา เพื่อเป็น

ธรรมะที่คนสมัยใหม่ต้องการ

พระไพศาล วิสาโล 3 พฤศจิกายน 2002

ในการสื่อธรรมะสู่ประชาชนนั้น สิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนักก็คือ ธรรมะนั้นจะต้องสัมพันธ์กับชีวิตของเขา  การเผยแผ่ธรรมตามใจนึกของผู้สอนนั้นได้ผลน้อยกว่าการเอาปัญหาของฆราวาสเป็นตัวตั้ง  ข้อที่ต้องตระหนักคือปัญ

next

End of content

No more pages to load