โจเซฟ สตาลิน

โลกที่มิอาจแบ่งเป็นขั้ว

พระไพศาล วิสาโล 20 มิถุนายน 2004

คนเรามักมองโลกโดยแยกความจริงออกเป็นคู่ๆ หรือเป็นขั้วตรงข้ามกัน  เช่น ความดีกับความชั่ว สุขกับทุกข์ ความสำเร็จกับความล้มเหลว ชีวิตกับความตาย มนุษย์กับธรรมชาติ ฯลฯ  พร้อมกันนั้นก็แยกแต่ละคู่ออกเป็นส่วนๆ

next

End of content

No more pages to load