โลกุตตรธรรม

สำนึกพื้นฐานของศีลธรรมสมัยใหม่

พระไพศาล วิสาโล 19 สิงหาคม 2006

ปัจจุบันมีการพูดกันมากถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการฟื้นฟูศีลธรรม  คำถามประการหนึ่งที่ต้องคิดกันก็คือ จิตสำนึก ค่านิยม หรือพฤติกรรมอย่างไร ที่ควรปลูกฝังหรือเสริมสร้างให้เกิดมีขึ้น  แน่นอนว่าศีล ๕ หรือเบญจ

ความจำเป็นต้องมีการปฏิรูปศาสนา

พระไพศาล วิสาโล 22 มกราคม 2006

ศาสนาที่แท้ย่อมช่วยให้เกิดความสุขสงบในจิตใจ  แต่ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งปรนเปรอทางวัตถุและความสนุกสนานบันเทิงที่ได้มาโดยฉับพลัน ความสุขสงบในจิตใจกลับเป็นสิ่งที่หาได้ยาก  ผู้คนเป็นอันมากเชื่อว่าเงินตราแล

นำโลกุตตรธรรมคืนสู่โลกนี้

พระไพศาล วิสาโล 29 ธันวาคม 2002

การปฏิรูปพุทธศาสนาในศตวรรษที่แล้ว พยายามทำให้พุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์และเน้นประโยชน์ในโลกนี้  ผลที่ตามมาก็คือโกุตตรธรรมตลอดจนประโยชน์ในโลกหน้าถูกลดความสำคัญจนเลือนหายไป เหลือแต่โลกิยธรรมและประโยชน์ในโ

next

End of content

No more pages to load