Dhama

พิธีแรกนาขวัญในพุทธประวัติ

จักรกริช พวงแก้ว 14 พฤษภาคม 2018

ตามพุทธประวัติกล่าวว่า เมื่อครั้งเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุ 7 พรรษา พระองค์ได้โดยเสด็จพร้อมพระราชบิดา ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่ทุ่งนานอกเมืองกบิลพัสดุ์ตามพระราชประเพณี ซึ่งพระเจ้าสุทโธทนะท

อารามที่น่ารื่นรมย์

เชาวลิต บุณยภูษิต 29 เมษายน 2018

เราชนะแล้ว! แม้จะไม่มีข้อบังคับกำหนดไว้ แต่ผมตั้งปณิธานไว้เองว่าช่วงที่เข้าอบรมธรรมะ ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง ที่ศูนย์พัฒนาจ

next

End of content

No more pages to load