เข้าใจแนวคิดเติมสุข

เครือข่ายพุทธิกา 25 มิถุนายน 2024

เข้าใจแนวคิด

เติมสุขทุกวัน คือวิธีการสร้างสุขให้กับตัวเองลดความทุกข์ในใจ ความสุขที่เกิดจากความรู้สึกตัว (Mindfulness) รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ทางกาย หรือจิตใจ ซึ่งประกอบด้วย อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด

ความรู้สึกตัว มีความหมายเทียบเคียงกับคำว่า “สติและสัมปชัญญะ” ในทางศาสนาพุทธ เชื่อมโยงกับความสุขโดยการรับรู้กายใจและความคิด จะช่วยให้เราตามทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ทั้งภายนอกและภายในใจของตัวเอง ประกอบกับมีทัศนคติหรือมีมุมมองที่เอื้อต่อความสุข เช่น การเห็นและการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง มีมุมมองในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง ไปจนถึงการเชื่อมโยงกับผู้คนในสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม เกิดเป็นความสุขภายในที่ประณีตขึ้น ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข แนวทางดังกล่าวเป็นการเรียนรู้เรื่องสติที่พระไพศาล วิสาโล แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ การฝึกสังเกตและรับรู้กายใจ การรู้จักมองและรับมือกับสิ่งที่มากระทบ และการนึกถึงและช่วยเหลือผู้อื่น เติมสุขทุกวันจึงเป็นวิธีการที่เกี่ยวเนื่องกับการฝึกใน 3 หมวดนี้

การฝึกความรู้สึกตัวมีประโยชน์มากมาย ทำให้มีความตระหนักรู้ในตนเองมากขึ้น ทำให้การทำงานของสมองมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีวุฒิทางอารมณ์เหมาะสมกับวัย มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้น มีการตัดสินใจที่เหมาะสมมากขึ้น และไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเร้าทางลบ

เติมสุขทุกวัน ได้รวบรวมวิธีการเติมสุขในชีวิตประจำวัน เพื่อการฝึก รู้เนื้อ รู้ตัว รู้กาย รู้ใจ แบบง่ายๆ ที่สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา และสามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับกาลเทศะและความชอบเฉพาะบุคคล รวมทั้งสร้างทัศนคติหรือมุมมองที่เป็นมิตรกับตัวเองและผู้อื่น ซึ่งจะก่อให้เกิดสุขแก่ผู้ปฏิบัติ จนสามารถนำไปใช้ได้ทันสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท้าทายที่เกิดขึ้น และเพื่อเติมความสุขให้กับตัวเราเองได้ทุกวัน