เปิดเล่ม: จดหมายข่าวพุทธิกา ฉบับที่ 31

พระไพศาล วิสาโล 1 กรกฎาคม 2008

วันที่ ๒๐ มิถุนายนนี้ เครือข่ายพุทธิกาได้เปิดตัวโครงการ “สุขแท้ด้วยปัญญา” เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาวะทางปัญญาแก่สังคมไทย โดยให้ทุนสนับสนุนโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างเสริมทัศนคติ ๔ ประการคือ ๑. การคิดถึงผู้อื่นมากกว่าตนเอง  ๒. การไม่พึ่งพิงความสุขทางวัตถุอย่างเดียว  ๓. การเชื่อมั่นในความเพียรของตน ไม่หวังลาภลอยคอยโชค  ๔. การรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นประโยชน์เกื้อกูล  ทั้งนี้โดยไม่จำกัดรูปแบบกิจกรรม โดยมุ่งให้เกิดการเรียนรู้ทั้งผู้จัดและผู้ร่วมกิจกรรม

โครงการ “สุขแท้ด้วยปัญญา” เกิดขึ้นเนื่องจากเราตระหนักว่ารากเหง้าของปัญหานานาประการในสังคมไทยคือการขาดปัญญาในการมองโลกและดำเนินชีวิต  จึงนำไปสู่ความเห็นแก่ตัวและการแสวงหาความสุขที่ก่อทุกข์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นในระยะยาว  ความสุขที่ยั่งยืนและแท้จริงนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีปัญญารองรับ  แม้จะร่ำรวยแค่ไหน แต่หากเข้าไม่ถึงความสุขจากปัญญาแล้ว ก็ยากจะมีความสุขที่แท้จริงได้  ความสุขจากปัญญาหรือสุขภาวะทางปัญญาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสังคมไทยปัจจุบัน

บทความเรื่อง “สุขแท้ด้วยปัญญา”ในพุทธิกาฉบับนี้ จะขยายความให้ละเอียดขึ้นว่าสุขภาวะทางปัญญาสำคัญอย่างไรทั้งในระดับบุคคลและสังคม  และจะสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาได้อย่างไร  หากผู้ใดอ่านแล้วสนใจที่จะมีส่วนร่วมสร้างสุขภาวะทางปัญญาให้เพิ่มพูนขึ้นในสังคมไทย ก็ขอเชิญส่งโครงการมาร่วมกับเราได้ นับแต่บัดนี้จนถึง ๒๕ กรกฎาคม

สำหรับท่านที่กำลังปริวิตกกับสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้  บทความเรื่อง “ไม้ขีดไฟในมือคุณ” คงจะช่วยให้เห็นแนวทางได้บ้างว่าควรจะวางตัวหรือมีท่าทีอย่างไรต่อความขัดแย้งที่กำลังร้อนแรงในปัจจุบัน   แนวทางดังกล่าวไม่ใช่คำตอบสำเร็จรูป แต่น่าจะเป็นพื้นฐานในการแสวงหาทางออกที่เป็นไปโดยสันติและเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สังคมไทยโดยรวม

บทความที่เกี่ยวข้อง


อ่านจดหมายข่าวพุทธิกาฉบับอื่นๆ ได้ ที่นี่

พระไพศาล วิสาโล

ผู้เขียน: พระไพศาล วิสาโล

เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต และประธานมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา