เปิดเล่ม: จดหมายข่าวพุทธิกา ฉบับที่ 32

พระไพศาล วิสาโล 1 ตุลาคม 2008

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายนที่ผ่านมา มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญได้จัดรายการ “เปิดประตู…สวนโมกข์กรุงเทพ ฯ” เพื่อเป็นการแนะนำหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ซึ่งมีกำหนดสร้างเสร็จปีหน้า  โดยมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการมาร่วมงานนี้มากมาย

ก่อนหน้านั้น ๔ เดือน เครือข่ายพุทธิกาได้ร่วมกับหลายองค์กรจัดงานวันล้ออายุท่านพุทธทาสภิกขุเพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชา ควบคู่ไปกับการรำลึกถึงสวนโมกข์ในโอกาสที่ก่อตั้งมาครบ ๗๕ ปีเมื่อปีที่แล้ว  ในงานนี้ได้มีการแสดงปาฐกถาและอภิปรายโดยผู้รู้มากมายหลายท่าน เนื้อหาส่วนหนึ่งได้นำมาถ่ายทอดในจดหมายข่าวพุทธิกา ฉบับนี้แล้ว

ขณะที่กำลังเขียน “เปิดเล่ม”อยู่นี้  สถานการณ์บ้านเมืองกำลังอยู่ในภาวะตึงเครียดสืบเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างคนสองกลุ่ม ซึ่งต่างมีผู้สนับสนุนเป็นจำนวนมาก  ความขัดแย้งดังกล่าวน่าจะดำรงอยู่อีกนานเพราะเป็นภาพสะท้อนของความขัดแย้งทางความคิดและผลประโยชน์ซึ่งเชื่อมโยงกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยมีผู้คนนับสิบล้านเกี่ยวข้องด้วย  ไม่ว่าความขัดแย้งจะคลี่คลายไปทางใด  อย่างน้อยมีสิ่งหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงทุกวิถีทางก็คือความสูญเสียเลือดเนื้อและชีวิตจากการใช้ความรุนแรงต่อกัน  นี้เป็นบทพิสูจน์วุฒิภาวะของสังคมไทยว่ามีมากน้อยเพียงใด และยังชี้ถึงต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมว่ายังมีมากพอที่จะพาสังคมไทยผ่านวิกฤตไปได้โดยสันติวิธีหรือไม่

ในภาวะเช่นนี้ยังมีหลายอย่างที่คนเล็กคนน้อยไม่ว่าพระหรือฆราวาสสามารถทำได้ อาทิ การเตือนสติผู้คนให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง  “คำขอบิณฑบาตอาวุธและความรุนแรง” เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นักบวช พระสงฆ์ แม่ชี สามารถทำได้ โดยผู้รักสันติควรช่วยกันเผยแพร่คำขอดังกล่าวให้แพร่หลายเท่าที่จะทำได้

หวังว่า พุทธิกา ฉบับนี้ถึงมือผู้อ่านโดยไม่มีเหตุร้ายใดๆ เกิดขึ้นในบ้านเมือง


อ่านจดหมายข่าวพุทธิกาฉบับอื่นๆ ได้ ที่นี่

พระไพศาล วิสาโล

ผู้เขียน: พระไพศาล วิสาโล

เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต และประธานมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา