เปิดเล่ม: จดหมายข่าวพุทธิกา ฉบับที่ 45

พระไพศาล วิสาโล 1 มกราคม 2012

ปีที่ผ่านมาเป็นอีกปีหนึ่งที่สร้างความทุกข์และความวิตกกังวลแก่ชาวไทย ทั้งจากปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ และภัยธรรมชาติ  การผ่านพ้นปี ๕๔ มาได้จึงน่าจะเป็นเรื่องที่น่ายินดี แต่สำหรับคนจำนวนไม่น้อย หาใช่เช่นนั้นไม่ เพราะปี ๕๕ ก็ดูจะมีเค้าที่ไม่สดใสเท่าใดนัก  เนื่องจากมีการคาดการณ์ต่างๆ ไปในทางร้าย โดยเฉพาะจากนักพยากรณ์ทั้งหลาย ทำให้ผู้คนหวั่นวิตกตั้งแต่ยังไม่ขึ้นปีใหม่ ถึงกับคาดการณ์ว่าปีหน้าจะต้องทุกข์อย่างแน่นอน  อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราไม่ควรลืมก็คือ สุขหรือทุกข์นั้นมิได้อยู่ที่ว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นกับเรา แต่อยู่ที่เรามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรต่อสิ่งนั้น  ถ้าใจเป็นลบตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นหากเหตุร้ายเกิดขึ้นจริง ๆ

สิ่งสำคัญที่เราควรตระหนักก็คือ แม้โลกและชีวิตจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แปรเปลี่ยนเป็นนิจ แต่ก็ไม่อาจทำให้เราเป็นทุกข์ได้  หากมีสติตั้งมั่น ไม่ปล่อยใจให้ตกอยู่ในความตื่นตระหนก วิตกกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง หรืออาลัยเสียใจในสิ่งที่ผ่านไปแล้ว  ยิ่งมีปัญญา รู้เท่าทันความจริงของชีวิต ไม่สำคัญมั่นหมายในความเที่ยงแท้ยั่งยืนของสิ่งต่างๆ  จิตก็จะสงบ โปร่งเบา เป็นสุขได้ท่ามกลางความผันผวนทั้งปวง

ดังนั้นแทนที่จะตื่นตระหนกกับเหตุร้ายที่ยังไม่เกิดขึ้น (และอาจไม่เกิดขึ้นก็ได้) สิ่งที่เราควรใส่ใจมากกว่าก็คือ การระดมสติและปัญญาเพื่อเป็นเครื่องรักษาใจ นี้ต่างหากที่จะช่วยพาใจให้ไกลจากความทุกข์ พบกับความสงบได้ แม้รอบตัวจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายก็ตาม

ปีใหม่นี้จึงขอให้ทุกท่านมีความเพียรในการทำกิจ ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท พร้อมรับทุกสิ่งด้วยใจที่มั่นคง  อีกทั้งมีความเจริญงอกงามด้วยสติและปัญญา แม้มีเหตุร้ายมากระทบ ใจก็ไม่กระเทือน ฉลาดในการหาโชคจากเคราะห์ รู้จักใช้ประโยชน์จากเหตุร้ายต่างๆ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อกระตุ้นใจให้ใฝ่ธรรม หรือเปิดใจให้เข้าถึงสัจธรรม  ขณะเดียวกันก็อาศัยความสุขและความสำเร็จทั้งปวง เป็นเครื่องหนุนเสริมให้ก้าวหน้าในทางธรรมยิ่งขึ้น สามารถบรรลุประโยชน์ตนและบำเพ็ญประโยชน์ท่านอย่างถึงพร้อม โดยมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยเทอญ

บทความที่เกี่ยวข้อง

 


อ่านจดหมายข่าวพุทธิกาฉบับอื่นๆ ได้ ที่นี่

พระไพศาล วิสาโล

ผู้เขียน: พระไพศาล วิสาโล

เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต และประธานมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา