รำลึก ๓๐ ปี ๖ ตุลา

พระไพศาล วิสาโล 1 ตุลาคม 2006

สัมโมทนียกถาในการบำเพ็ญบุญทางพุทธศาสนาในวาระครบรอบ ๓๐ ปีเหตุการณ์ ๖ ตุลา ๑๙ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อ ๓๐ ปีที่แล้ว  ณ สถานที่แห่งนี้ ในเวลาเดียวกันนี้  ความโกรธเกลียดและความหลงได้แผ่คลุมจิตใจจนผลักไสให้คนไทยจำนวนหนึ่งเข้าประหัตประหารเพื่อนร่วมชาติอย่างน่าสลดใจ อีกทั้งยังผลักสังคมไทยให้ถลำสู่ความมืดมนอนธกาลเป็นเวลาหลายปี

วันนี้เราทั้งหลายได้มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ เพื่อรำลึกถึงญาติมิตรและผู้เป็นที่รักซึ่งได้จากไปในเหตุการณ์ครั้งนั้น  เขาเหล่านั้นเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ จิตใจเต็มไปด้วยความใฝ่ฝันและอุดมคติ พร้อมอุทิศตนเพื่อสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรม  แม้เขาจะจากไปก่อนวัยอันควร แต่ชีวิตและความใฝ่ฝันของเขาเหล่านั้นยังประทับแน่นอยู่ในความทรงจำของเราทุกคนเสมอมา

เรามาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้  มิใช่เพียงเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่เขาเหล่านั้น  แต่เพื่อย้ำเตือนให้สังคมไทยรำลึกถึงคนเหล่านั้น ด้วยความเคารพ และอย่างสมควรแก่ฐานะของบุคคลที่ยอมพลีตนเพื่ออุดมคติและมาตภูมิ  สังคมไทยจะก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจไม่ได้เลย หากหลงลืมบุคคลที่เป็นตัวแทนแห่งอุดมคติและความใฝ่ฝันของยุคสมัย

การมาชุมนุมกันในวันนี้ยังควรเป็นโอกาสแห่งการเตือนสติสังคมไทยเพื่อมิให้ซ้ำรอยความผิดพลาดในอดีต  ความรุนแรงไม่เคยเป็นวิถีทางสู่สันติสุขได้อย่างแท้จริง  ไม่ว่าใครจะคิดต่างกันเพียงใด ก็หาใช่ศัตรูของเราไม่ เพราะศัตรูที่แท้จริงของเราคือความโกรธ เกลียด ความคิดที่คับแคบ และการติดยึดในลัทธิอุดมการณ์จนไม่เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์  สังคมไทยจะไม่มีสันติได้เลยหากความโกรธเกลียด ความคับแคบ และความติดยึดอย่างงมงายยังแผ่คลุมจิตใจของผู้คน

ขอให้พิธีกรรมในวันนี้จงประสานดวงใจของเราทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อร่วมกันจรรโลงอุดมคติและความใฝ่ฝันซึ่งเคยบรรเจิด ณ สถานที่แห่งนี้เมื่อ ๓๐ ปีที่แล้ว ไม่ให้ดับสูญไป  ขอให้เราทุกคนรวมกันเป็นพลังแห่งความดี เพื่อเชิดชูคุณธรรมให้อยู่เหนือความชั่วร้าย  เพื่อให้ความรักเอาชนะความเกลียดชัง  เพื่อให้สติปัญญาเอาชนะความหลงงมงาย  และเพื่อให้สันติธรรมเอาชนะความรุนแรง  ขอให้ความดีทั้งหลายในใจเราจงรวมพลังดังแสงสว่างที่ขับไล่ความมืดมนออกไปจากสังคมไทย เพื่อจะได้ไม่มีใครตายเพราะอกุศลธรรมดังกล่าวอีกต่อไป

ขอให้ความเป็นมนุษย์ของเราจงอยู่เหนือเส้นแบ่งทางลัทธิอุดมการณ์ หรือความต่างทางศาสนา เชื้อชาติ ภาษา และสีผิว  ทั้งนี้เพื่อเราจะได้เห็นเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเป็นพี่น้องกันและมีเมตตาปรารถนาดีต่อกัน  สมดังพุทธดำรัสที่ว่า

ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุข

ไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้อยหรือใหญ่

ที่ได้เห็นหรือไม่ได้เห็น

ที่อยู่ใกล้หรือไกล

ขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจงประสบความเกษมเถิด

ขอสัตว์ทั้งหลายอย่าพึงข่มเหงกัน

ไม่ก่อทุกข์แก่กันและกัน ด้วยความโกรธ ความคับแค้นใจ

ขอสัตว์ทั้งปวงจงมีเมตตาต่อกัน

ดุจมารดาถนอมรักบุตร จนแม้ชีวิตก็สละเพื่อรักษาบุตรไว้

บุคคลพึงเจริญเมตตาในใจไม่มีประมาณไม่มีที่สุด

ทั้งเบื้องบน เบื้องต่ำ เบื้องขวาง

ไม่มีเวร ไม่มีศัตรู

เพราะผู้เจริญเมตตาจิตแล้ว

ย่อมถึงพร้อมด้วยศีล

ถึงพร้อมด้วยปัญญาญาณ

และหลุดพ้นจากกามและความเกิดอีก


ภาพประกอบ

พระไพศาล วิสาโล

ผู้เขียน: พระไพศาล วิสาโล

เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต และประธานมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา